top of page
Ochrana oznamovatelů

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen jako "zákon"), účinného od 1. srpna 2023, vznikla naší realitní kanceláři Reality Šindlerová, IČ: 74829220, (dále jen jako "REALITY ŠINDLEROVÁ") jako povinnému subjektu povinnost určit příslušnou osobu a zavést vnitřní oznamovací systém (dále jen jako "VOS") k přijímání oznámení, nastavit pravidla pro oznamování, samotné nakládání s oznámením, zajištění ochrany totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochranu informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

 

Příslušná osoba:

Jako příslušná osoba REALITY ŠINDLEROVÁ pro přijímání a vyřizování oznámení ve smyslu ust. § 9 odst. 1 zákona je určena paní Zuzana Sýkorová Šindlerová.

 

REALITY ŠINDLEROVÁ ve smyslu ust. § 9 odst. 2 písm. a) zákona vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle ust. § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona .

 

Obsah oznámení:

Jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele (oznámení nemusí obsahovat tyto údaje, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa); informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo, dochází nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které je v působnosti ust.§ 2 odst. 1 zákona, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno; případné důkazy a podpůrné informace, na jejich základě je podáváno oznámení.

 

a) elektronicky:

zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu info@realitysindlerova.com, do předmětu uveďte oznámení/whistleblowing

 

b) v listinné podobě (takto podané oznámení ideálně v zalepené obálce by mělo být označené viditelně a čitelně nápisem „Oznámení – whistleblowing“)

  • vhozením do schránky v sídle REALITY ŠINDLEROVÁ – Komenského 1407/32, Přerov I - Město, 750 02

  • zasláním poštou na adresu: REALITY ŠINDLEROVÁ – Komenského 1407/32, Přerov I - Město, 750 02

 

c) telefonicky - na telefonním čísle: +420 724 873 075

 

d) osobně po předchozí domluvě (požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal), a to v sídle příslušné pověřené osoby.

 

Lhůty pro vyřízení oznámení:

Po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě nejpozději do 7 dní od jeho podání příslušnou osobou REALITY ŠINDLEROVÁ; to neplatí, pokud oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu REALITY ŠINDLEROVÁ, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo pokud je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě. O výsledcích šetření a posouzení oznámení příslušnou osobou REALITY ŠINDLEROVÁ bude oznamovatel vyrozuměn do 30 dnů od potvrzení přijetí oznámení (v případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát); to neplatí, pokud oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu REALITY ŠINDLEROVÁ, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo pokud je zřejmé, že vyrozuměním o posouzení oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě. Za den přijetí oznámení se považuje den, kdy bylo oznámení doručeno příslušné osobě REALITY ŠINDLEROVÁ (podací razítko na obálce doručené poštou) nebo datum vyjmutí ze schránky pro příjem listinných oznámení; u e-mailových oznámení je dnem přijetí oznámení datum odeslání uvedené v záhlaví e-mailu adresovaného na uvedenou adresu info@realitysindlerova.com příslušné osobě REALITY ŠINDLEROVÁ; u ústního, příp. telefonického podání oznámení se za den přijetí oznámení považuje datum osobního jednání oznamovatele s příslušnou osobou REALITY ŠINDLEROVÁ.

 

Vyřízení oznámení

Zjistí-li příslušná osoba REALITY ŠINDLEROVÁ při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba REALITY ŠINDLEROVÁ navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržené příslušnou osobou REALITY ŠINDLEROVÁ, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu REALITY ŠINDLEROVÁ, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele; to neplatí, pokud oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu REALITY ŠINDLEROVÁ, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo pokud je zřejmé, že vyrozuměním o přijatém opatření by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba REALITY ŠINDLEROVÁ bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

 

Ochrana osobních údajů

REALITY ŠINDLEROVÁ (resp. pověřená příslušná osoba) zpracovává osobní údaje oznamovatelů a dalších dotčených osob, které jsou v oznámení uvedeny a které jsou nezbytné pro splnění právních povinností, která se na správce (REALITY ŠINDLEROVÁ) vztahuje, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR. Všechny informace, včetně osobních údajů oznamovatele a dalších dotčených osob, jsou/budou zpracovávány výhradně odděleně od ostatních informací v rámci zabezpečených datových souborů a datových úložišť a primárně slouží po celou dobu uchování pouze pro pověřenou příslušnou osobu REALITY ŠINDLEROVÁ v rámci prováděného prošetřování a evidence přijatých oznámení a k přijímání opatření pro zajištění ochrany oznamovatele před odvetnými opatřeními (doba uchování činí nezbytně nutnou dobu, minimálně 5 let od data přijetí oznámení, poté budou osobní údaje anonymizovány nebo zlikvidovány, pokud právní předpisy nestanoví jinak).

 

Oznámení lze učinit i prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

bottom of page